PROPISI.hr

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA - važeći tekst, NN br. 07/2011 i 159/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJEVlada Republike Hrvatske, zastupana po ministru znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovanu Fuchsu


i

 


Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, zastupan po predsjedniku Sindikata Branimiru Mihalincu, prof.
zaključili su 21. prosinca 2010. godine


KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA(„Narodne novine“, broj 7/11 i 159/13 - Odluka o otkazivanju)

 

 
I. OPĆE ODREDBE


Strane kolektivnog ugovoraČlanak 1.

 

(1) Ovaj ugovor na strani zaposlenika obvezuje potpisnike istoga, te sve osobe koje mu naknadno pristupe.
(2) Na strani poslodavca ovaj kolektivni ugovor obvezuje Vladu Republike Hrvatske, školski odbor i ravnatelja ustanove u kojoj se obavlja srednjoškolska djelatnost, a na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, 27/01) te kojoj se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu (u daljnjem tekstu: srednjoškolska ustanova).


Sadržaj ugovoraČlanak 2.

 

(1) Ovim ugovorom utvrđuju se prava i obveze potpisnika ovog kolektivnog ugovora.
(2) Ovim se ugovorom utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika Srednjoškolskih ustanova.


Vrijeme važenja i otkaz ugovoraČlanak 3.

 

(1) Ovaj ugovor se sklapa na određeno vrijeme do dana 31. prosinca 2014. godine.
(2) Ovaj ugovor može se pisano otkazati u slučaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti s otkaznim rokom od 3 mjeseca.
(3) Prije otkazivanja ugovora, strana koja Ugovor otkazuje obvezna je drugoj strani predložiti izmjene i dopune Ugovora.
(4) Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa.
(5) Postupak sklapanja novog ugovora počet će najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, odnosno 30. rujna 2014.godine.


Obveze socijalnih partneraČlanak 4.

 

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obvezuju se zatražiti prijedloge i mišljenja sindikata potpisnika ovog ugovora, a prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utječu na prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika srednjoškolskih ustanova.


Načela primjene Kolektivnog ugovoraČlanak 5.

 

(1) Ugovorne strane suglasne su u primjeni ugovora zalagati se i rukovoditi:
• načelom primjene u dobroj vjeri;
• načelom promicanja socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;
• načelom mirnog rješavanja sporova.
(2) Ako zbog promjene okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku zaključenja ovog kolektivnog ugovora, jedna ugovorna strana ne bi mogla neke od odredbi ugovora izvršavati, obvezuje se da neće jednostrano prekršiti ugovor, nego da će drugoj strani predložiti izmjenu ugovora.


Izmjene i dopune ugovoraČlanak 6.

 

(1) Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora.
(2) Ovlaštenje za podnošenje prijedloga za izmjenu i dopunu ovog kolektivnog ugovora u ime Vlade Republike Hrvatske ima nadležan ministar, a u ime sindikata ima predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske
(3) Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovog kolektivnog ugovora mora se pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.
(4) U ponašanju protivnom stavku 3., članka 6., stekli su se uvjeti za štrajk uz prethodno provođenje postupka mirenja.


II. RADNA MJESTA ZAPOSLENIKA U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMAZaposlenici u srednjoškolskoj ustanovi


Članak 7.

 

(1) U srednjoškolskoj ustanovi rade ravnatelj, nastavnici i ostali zaposlenici.
(2) U srednjoškolskoj ustanovi rade:
• nastavnici: profesori, strukovni učitelji, suradnici u nastavi;
• stručni suradnici i drugi zaposlenici koji obavljaju znanstveno-obrazovne poslove i odgojno-obrazovne dužnosti: psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici, knjižničari, voditelji fonoteka, korepetitori, voditelji informatičkih učionica, voditelji specijaliziranih učionica za prilagođene programe i drugi;
• stručni suradnici – vanjski suradnici;
• voditelj u učeničkom domu;
• odgajatelji u učeničkom domu;
• suradnik u odgoju u učeničkom domu i suradnik u posebnoj ustanovi (noćni pazitelj);
• ostali zaposlenici u školskoj službi:
• tajnik;
• pomoćni službenik, administrativni tajnik;
• voditelj računovodstva;
• računovodstveni referent;
• ekonom;
• domar;
• portir;
• školski majstor;
• čistač;
• skladištar;
• ložač;
• vozač;
• kuhar;
• medicinska sestra u učeničkom domu;
• medicinska sestra – zdravstveni tehničar u ustanovi za djecu s poteškoćama u razvoju;
• ostali zaposleni u školskoj službi.


OBVEZE NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I DRUGIH SURADNIKA U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVIPoslovi nastavnika


Članak 8.

 

Poslovi srednjoškolskog nastavnika obuhvaćaju:
• organizacija i izvedba teorijske i praktične nastave i vježbi;
• izrada izvedbenih i operativnih nastavnih planova i programa te priprava i izvedba srednjoškolske nastave koja priprema za studij i strukovne nastave u skladu s potrebama učenika;
• poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta;
• vođenje učenika ka osmišljenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;
• osposobljavanje učenika za samostalno učenje i mišljenje;
• razvijanje intelektualnog i emotivnog vida učenikove osobnosti;
• pripremanje, provođenje i ocjenjivanje testova, ispita, školskih i domaćih uradaka radi utvrđivanja napretka učenika;
• savjetovanje i pomoć učenicima u samostalnom radu;
• vođenje učeničkih skupina u javnom i kulturnom radu škole;
• izrada izvješća o radu s učenicima;
• suradnja s drugim nastavnicima u stručnim aktivima, razrednim vijećima i na nastavničkim vijećima;
• suradnja s roditeljima.


Poslovi suradnika u nastaviČlanak 9.

 

Poslovi suradnika u nastavi su:
• prema određenoj dokumentaciji za vježbe iz praktične nastave, priprema potrebnih materijala, alata, strojeva i uređaja te ostalog pribora potrebnog za realizaciju vježbi;
• pokazivanje i praćenje tijeka rada na vježbama praktične nastave;
• vođenje evidencije izostanaka, praćenje rada učenika, predlaganje ocjena i zaključivanje ocjene zajedno s nastavnikom praktične nastave;
• upozoravanje učenika na primjenu zaštite na radu;
• sudjelovanje u radu sjednica razrednih i nastavnih vijeća te stručnih aktiva i tijela.


Poslovi stručnih suradnikaČlanak 10.

 

Stručni suradnici obavljaju poslove:
• stručno-razvojni i drugi stručni poslovi u skladu s zahtjevima struke te ostali poslovi koji proizlaze iz stručno-pedagoškog rada ili su s njime u svezi.
• organiziranja i provođenja pedagoških, psiholoških, socijalnih, zdravstvenih i rekreativnih programa za učenike;
• stručna suradnja s profesorima i stručnim učiteljima;
• planiranja, organiziranja, programiranja i koordiniranja unutarnjih veza nastavnih programa i cjelokupne školske aktivnosti, uvođenja nastavnika u odgojno-obrazovani rad, pedagoška i metodička pomoć nastavnicima u organiziranju odgojno-obrazovnog rada i drugi poslovi;
• izvršavanje zadaća postavljenih od stručnih aktiva, roditeljskih i stručnih vijeća, školskog odbora, nastavničkog vijeća i ravnatelja.
• pripreme za neposredan rad,
• organiziranje stručnog usavršavanja nastavnika,
• organiziranja i koordinacije suradnje s roditeljima i s čimbenicima javnog, kulturnog i gospodarskog života u lokalnoj zajednici;


Članak 11.

 

Odgajatelji u učeničkom domu obavljaju poslove:
• neposredan rad s odgojnom grupom,
• rad u grupi ili konzultacije po završetku nastave,
• vođenje odgojne grupe,
• administrativni poslovi vezani za vođenje odgojne grupe,
• stručno metodička priprema,
• stručno usavršavanje,
• suradnja sa školama,
• suradnja sa roditeljima,
• organiziranje natjecanja i susreta domske mladeži,
• kulturne i športske aktivnosti,
• stručni razvojni i organizacijski poslovi, rad u stručnim povjerenstvima,
• rad u stručnim tijelima doma i izvan doma,
• planiranje i vođenje ekskurzija i izleta,
• javna i kulturna djelatnost doma,
• rad u upisnim komisijama i drugi stručni poslovi sukladno statutu ustanove.


Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženjuČlanak 12.

 

Ukupne tjedne obveze nastavnika u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, ostalim i posebnim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada i izvršenja godišnjeg programa rada srednjoškolske ustanove, utvrđuju se u sklopu 40-satnog radnog tjedna o čemu se nastavniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju u pravilu do dana početka nastave, ali ne kasnije od dana 30. rujna za tekuću školsku godinu.


Rad nastavnikaČlanak 13.

 

(1) Neposredan odgojno-obrazovni rad nastavnika u srednjem školstvu je rad s učenicima u razrednom odjelu i skupini učenika u redovitoj, izbornoj, fakultativnoj, dodatnoj i dopunskoj nastavi, neposredan pedagoški rad razrednika s učenicima i odgajatelja u odgojnim skupinama u učeničkim domovima, neposredan stručno pedagoški rad stručnog suradnika, poslovi neposrednog rada s učenicima u učeničkoj zadruzi te poslovi vođenja učeničkih društava i školskih športskih klubova, terapeutski rad s učenicima s većim poteškoćama u razvoju, odgojno-obrazovni poslovi zdravstveno-rehabilitacijskog tipa i poslovi radne socijalizacije polaznika, poslovi produženog stručnog postupka i posebne defektološke pomoći, poslovi nastavnika u umjetničkim školama na vođenju javnih nastupa učenika, poslovi nastavnika na planiranju i provedbi školskih izleta ili ekskurzija, rad u izvannastavnim slobodnim aktivnostima po programima utvrđenim godišnjim planom rada škole.
(2) Oblici nastave su: teorijska nastava, nastavne vježbe i praktična nastava u redovitoj, izbornoj, fakultativnoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi.
Redovita i izborna nastava u srednjoj školi je nastava koja se izvodi u sadržaju i brojem sati propisanim nastavnim planom i programom za redovitu izobrazbu mladeži.
Dopunska nastava je nastava za skupine učenika koji zbog bolesti i drugih opravdanih razloga zaostaju u znanju iz pojedinih predmeta relevantnih za vrstu škole ili programa izobrazbe koje utvrđuje nastavničko vijeće, priprema učenika za državnu maturu i završni rad, te izvedba programa školskog športskog kluba i drugih školskih klubova ili udruga učenika.
Dodatna nastava je nastava za skupine darovitih učenika prema dodatnim sadržajima iz nastavnih predmeta koje utvrđuje nastavničko vijeće te rad sa učenicima koji se pripremaju za natjecanja iz znanja i umijeća, te vođenje školskog pjevačkog zbora..
Program fakultativne nastave i izvannastavnih slobodnih aktivnosti učenika donosi nastavničko vijeće škole u skladu s interesima i sklonostima učenika, potrebama životne sredine i sastavni su dio godišnjeg plana i programa škole.
A.) Razredništvo je skupina poslova razrednika:
• neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima
• rad s roditeljima i nastavnicima razrednog vijeća
• rad na razrednoj evidenciji i administraciji
• ostali poslovi razrednika
B) Ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada su:
• priprema početka i završetka školske godine;
• planiranje i programiranje neposrednog odgojno-obrazovnog rada (izrada pisanih, izvedbenih programa i programa za nastavu);
• pripremanje za nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada (izrada pisanih i izvedbenih materijalnih priprava);
• nacionalni ispiti i državna matura, poslovi zadavanja i odabira teme, praćenja i kontrole izradbe, vrednovanje i ocjenjivanje obrane završnog rada;
• poslovi mentorstva nastavnicima pripravnicima;
• popravni ispiti;
• analiza i ispravci pismenih radova učenika;
• izvješća o rezultatima rada;
• razredna evidencija i administracija;
• vođenje pedagoške dokumentacije;
• stručno usavršavanje nastavnika;
• sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava;
• sudjelovanje u izvannastavnim slobodnim aktivnostima učenika;
• briga o obnavljanju i održavanju nastavne opreme;
• suradnja s roditeljima;
• dežurstva u nastavnim radnim danima;
• sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima i programima javne, kulturne i socijalne djelatnosti škole utvrđenim u godišnjem programu rada škole;
• sindikalna aktivnost povjerenika sindikata;
• ostale izvannastavne aktivnosti utvrđene godišnjim planom i programom rada škole.
Svi ostali poslovi posebno se vrednuju uz poslove u neposrednom radu u strukturi poslova i radnih zadataka 40 satnog radnog tjedna.


Rad stručnih suradnikaČlanak 14.

 

(1) Neposredni rad stručnih suradnika je individualan i grupni rad s učenicima, individualni i grupni dijagnostički rad sa učenicima, rad u razrednom odjelu (radionice, tematski satovi razrednog odjela, profesionalno usmjeravanje i sl.), stručna predavanja (razredna i nastavnička vijeća), organiziranje i provedba pedagoške, psihološke, socijalne, zdravstvene i rekreativne službe za učenike, edukacija učenika iz različitih područja formiranja ljudske ličnosti, edukacija o vrijednosti i očuvanju zdravlja, edukacija o sprečavanju nasilja i zlostavljanja, edukacija o sprečavanju ovisnosti, neposredan pedagoški rad sa učenicima i roditeljima, individualan rad s roditeljima (konzultativni, savjetodavni), neposredan pedagoški rad u uvođenju nastavnika početnika u pedagoški rad i drugi oblici neposrednog rada po programima stručnih aktiva, roditeljskih i stručnih vijeća, školskog odbora, nastavničkog vijeća i ravnatelja srednjoškolskih ustanova.
(2) Stručni suradnik pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole, predlaže mjere za poboljšanje istog, stručno se usavršava, surađuje sa stručnim ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis polaznika u školu, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.
(3) Stručni suradnik pedagog u učeničkom domu planira i programira rad, priprema se za neposredan pedagoški rad, skrbi za ostvarivanje individualnog plana i programa odgajatelja i godišnjeg plana rada doma, sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada doma i prati njegovo ostvarivanje (dnevno, tjedno, godišnje), svakodnevno prati ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada i skrbi o ostvarivanju odgovarajuće zamjene za odsutnog odgajatelja, sudjeluje u pripremi i provedbi upisa učenika u učenički dom, sudjeluje u radu stručnih tijela doma, skrbi o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima, skrbi o pedagoškom i stručnom usavršavanju odgajatelja, prati znanstvena i stručna dostignuća te unapređuje pedagošku praksu, surađuje s odgajateljima, roditeljima, skrbnicima, učenicima, školama i drugim tijelima i ustanovama, obavlja i druge poslove iz stavka 2. ovog članka te druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima doma.
(4) Stručni suradnik knjižničar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, stručno-knjižnične i informacijsko – referalne poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, stručno se usavršava, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice. Stručni suradnik knjižničar u srednjim umjetničkim školama, uz poslove iz stavka, obavlja i poslove vođenja instrumentarija, nototeke i fonoteke.
(5) Stručni suradnik psiholog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome psihološko-pedagoškom radu, u sklopu neposrednoga rada skrbi se o identifikaciji i osiguravanju potrebnih mjera i oblika rada za djecu koja trebaju posebnu stručnu potporu u očuvanju psihičkoga zdravlja i poticanju razvoja, priprema planira i provodi individualni i grupni dijagnostički rad sa učenicima, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u srednju školu, stručno se usavršava i obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.
(6) Stručni suradnik defektolog u redovitim srednjim školama planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s posebnim potrebama, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosje, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u srednju školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.
Stručni suradnik defektolog u školama za djecu s posebnim potrebama obavlja a u sklopu neposrednoga pedagoškog rada i poslove produženoga stručnog postupka i pružanja posebne defektološke pomoći učenicima s većim teškoćama u razvoju. Stručni suradnik defektolog u redovitim srednjim školama koje u svojem sastavu imaju posebne odjele za djecu s većim teškoćama u razvoju, uz navedene poslove iz stavka, obavlja i poslove voditeljstva razrednih odjela djece s posebnim potrebama.
(7) Stručni suradnik – zdravstveni djelatnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, identificira učenike kojima je potrebna zdravstvena pomoć, izvodi vježbe s učenicima radi održavanja razine motoričkih sposobnosti, ponovnog aktiviranja organizma i poboljšanja oštećenih funkcija te poticanja psihomotoričkih vještina i navika, savjetuje i pomaže nastavnicima, stručnim suradnicima i roditeljima u radu s učenicima s motoričkim oštećenjima, vodi odgovarajuću dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.
(8) Stručni suradnik socijalni radnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu učenika i njegove obitelji, surađuje s ustanovama, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u srednju školu, obavlja poslove vezane uz smještaj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu školskoga pribora i udžbenika za socijalno ugrožene učenike, savjetuje i pomaže roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.
(9) Zaposlenici iz stavka 2, do 8., ovog članka pored navedenih poslova, obavljaju poslove ili u uvjetima organiziranja stručnih timova, sudjeluju u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka.


III. PLAĆE I NAKNADEOSNOVNA PLAĆA I UVEĆANJE PLAĆE


Osnovna plaća


Članak 15.

 

(1) Plaću zaposlenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
(2) Osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
(3) Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za otežane uvjete rada, dodaci za posebne uvjete rada, položajni dodaci i uvećanja plaće.
(4) Plaća se isplaćuje jednom mjesečno za prethodni mjesec, s time da razmak između dviju isplata ne smije biti dulji od 30 dana.
(5) Zaposlenici imaju pravo izabrati banku preko koje će se isplaćivati plaća.
(6) Poslodavac je dužan na zahtjev radnika vršiti uplatu obustava (kredita, uzdržavanja, sindikalne članarine, osiguranja i sl.).


Plaće i pregovori o plaćamaČlanak 16.

 

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, zaključen između Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikata hrvatskih učitelja i Vlade Republike Hrvatske dana 25. studenog 2006. godine sadržajno predstavlja sastavni dio ovog kolektivnog ugovora i primjenjuje se na način i u rokovima određenim istim.


Odsutnost tajnosti plaćaČlanak 17.

 

(1) U javnim službama nema tajnosti plaća.
(2) Javnost plaća osigurava se dostupnošću podataka o plaćama svih zaposlenika ustanove svim zaposlenicima ustanove i javnosti te neposrednim uvidom sindikalnog povjerenika.
(3) Sindikalni povjerenik ima pravo najmanje jednom mjesečno na temeljiti i neometani uvid u isplatu plaća s pravom na uvid u uplatu poreza i doprinosa za svakog zaposlenika.
(4) Struktura odbitaka, odnosno ustegnuća iz plaće zaposlenika ne može biti predmet javne objave te je dužnost sindikalnog povjerenika čuvati tajnost tih podataka.


Uvećanje plaćeČlanak 18.

 

(1) Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za:
a) rad noću 40%;
b) prekovremeni rad 50%;
c) rad subotom 25%;
d) rad nedjeljom 35%;
e) smjenski rad 10%;
f) dvokratni rad 10%;
g) mentorstvo na izradbi i obrani završnog rada i pomoćničkim ispitima;
h) rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom i rad na dan Uskrsa 150%.
(2) Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.
(3) Smjena (smjenski rad) je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena) ili noćnom dijelu dana (treća smjena) tijekom radnog tjedna.
(4) Rad u smjenama je rad zaposlenika koji mijenja smjene ili naizmjenično obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog mjeseca.
(5) Rad u smjeni je i rad zaposlenika koji naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni.
(6) Naknada za rad u smjenama iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade za obavljanje poslova u drugoj smjeni.
(7) Noćni rad je rad zaposlenika u vremenu između 22 sata i 6 sati idućeg dana.
(8) Dvokratni rad nastavnika su poslovi neposrednog odgojno-obrazovnog rada u prvoj i drugoj smjeni u istom radnom danu, a unutar tjednog zaduženja, s prekidom dužim od 90 minuta.
(9) Dvokratni rad je rad zaposlenika koji obavlja poslove u istom radnom danu s prekidom dužim od 90 minuta.
(10) Dvokratnim radom ne smatraju se: nastavnička i razredna vijeća, sjednice stručnih aktiva, roditeljski sastanci, informacije, pripreme učenika za natjecanje.
(11 Naknada za dvokratni rad iz stavka 8. i 9. ovoga članka isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade za radni dan u kojem je zaposlenik radio dvokratno.
(12) Poslovi mentorstva su poslovi zadavanja i odabira teme, praćenja i kontrole izradbe, vrednovanje i ocjenjivanje obrane završnog rada, te poslovi nastavnika-nositelja zadatka koji je organizira, nadzire i ocjenjuje tijek pomočnićkih ispita.
Nastavnici ostvaruju pravo na naknadu za navedene poslove na kraju školske godine.
Ravnatelji škola dužni su obračunavati naknade za poslove mentorstva uzimajući u obzir broj kandidata koji su kod određenog nastavnika izabrali temu završnog rada odnosno praktičnog rada na način da naknada za mentorstvo na izradbi i obrani završnom rada iznosi 4 sata po kandidatu, te na pomočnićkim ispitima najviše 40 sati za nositelja zadatka koji organizira, nadzire i ocjenjuje tijek pomočnićkog ispita.
(13) Uvećanja plaće iz ovog članka međusobno se ne isključuju, osim kumuliranja uvećanja plaće s osnova dvokratnog rada i smjenskog rada u istom danu.


OTEŽANI UVJETI RADAOtežani uvjeti rada


Članak 19.

 

(1) Zbog disperzije srednjoškolskih programa strukovnog školstva i kadrovskih potreba, zbog specifičnosti životne sredine područja, poticanja njihovog održivog razvitka, zadržavanja nastavnika u tim sredinama i zbog njihove prometne povezanosti, u stavku 2 ovog članka navedene srednjoškolske ustanove imaju status srednjoškolskih ustanova s otežanim uvjetima rada.
(2) Otežani uvjeti rada su:
• rad svih zaposlenika u Srednjoškolskoj ustanovi, koja se nalazi na području općina – gradova koji imaju status brdsko-planinskog i otočkog područja u Republici Hrvatskoj prema popisu koji prileži:
• Srednja škola Buzet, Buzet;
• Srednja škola Vladimir Nazor, Čabar;
• Srednja škola Delnice, Delnice;
• Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski;
• Ekonomska škola, Imotski;
• Tehnička škola, Imotski;
• Obrtničko-industrijska škola, Imotski;
• Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin;
• Obrtnička i tehnička škola, Ogulin;
• Učenički dom, Ogulin;
• Srednja škola S. Ivšić, Orahovica;
• Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića, Senj;
• Gimnazija Dinka Šimunovića, Sinj;
• Srednja škola Bana Josipa Jelačića, Sinj;
• Tehnička i industrijska škola Ruđer Bošković, Sinj;
• Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac;
• Željeznička tehnička škola, Moravice;
• Ugostiteljsko-turistička škola Plitvička jezera, Korenica;
• Srednja škola, Gračac;
• Srednja škola, Obrovac;
• Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac;
• Srednja škola Ivana Meštrovića, Drniš;
• Srednja škola Bol, Bol;
• Srednja škola Brač, Supetar;
• Klesarska škola Pučišća, Pučišća;
• Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Vis;
• Srednja škola Hvar, Hvar;
• Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj;
• Srednja škola Markantuna de Dominisa, Rab;
• Srednja škola Korčula, Korčula;
• Srednja škola Blato, Blato;
• Srednja škola Vela Luka, Vela Luka;
• Srednja škola Bartola Kašića, Pag;
• Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk;
• Srednja strukovna škola Knin, Knin;
• Srednja škola Lovre Montija, Knin;
• Franjevačka klasična gimnazija Sinj, Sinj.
(3) Otežani uvjeti rada iz stavka 1. ovog članka su uvjeti rada koji ne zahtijevaju posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
(4) Zaposlenicima srednjoškolske ustanove s otežanim uvjetima rada osnovna se plaća uvećava za 10%.
(5) Ukoliko je drugim propisom uređeno pravo zaposlenika iz stavka 1. ovog članka zaposleniku se isplaćuje povoljnija naknada.


Posebni uvjeti radaČlanak 20.

 

(1) Posebni uvjeti rada su:
• rad nastavnika koji rade u posebnim ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju i u razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama učenika s poteškoćama u razvoju pri redovnim školama;
• rad nastavnika koji rade s učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u razredne odjele redovne nastave;
• rad odgajatelja koji rade s učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u odgojne skupine u učeničkim domovima.
(2) Nastavnicima koji rade u razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama s učenicima s poteškoćama u razvoju pri redovnim školama naknada za rad obračunava se na način da se osnovna plaća uveća za 10%.
(3) Nastavnicima-stručnim suradnicima koji rade u razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama s učenicima s većim poteškoćama u razvoju pri redovnim školama naknada za rad obračunava se na način da se osnovna plaća uveća za 10%.
(4) Nastavnicima koji rade s učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u razredne odjele redovne nastave naknada za rad obračunava se na način da se vrijednost održanog sata redovite nastave po prilagođenom programu uvećava za 7%.
(5) Odgajateljima koji rade s učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u odgojne skupine u učeničkom domu, naknada za rad obračunava se na način da se vrijednost održanog sata odgojno-obrazovnog rada sa tom odgojnom skupinom po prilagođenom programu, uvećava za 7%.
(6) Najveći broj programa iz stavaka 4. i 5. ovog članka jeste tri (3) programa.
(7) Ukoliko je drugim propisom uređeno pravo zaposlenika iz stavka 1. ovog članka zaposleniku se isplaćuje povoljnija naknada.


Članak 21.

 

Svim zaposlenicima koji rade u posebnim ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju Centru za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14, Zagreb, Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Kušlanova 59a, Zagreb i Školi za osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek, Vinkovačka 3, Osijek, osnovna plaća se povećava za 15%.


Članak 22.

 

Rad nastavnika srednjoškolskih ustanova sa darovitim učenicima u pripremi za sudjelovanje na natjecanjima na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, na projektima, treninzima (radionicama), planiran i utvrđen godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove, u ostvarenoj veličini se vrednuje kao neposredan rad zaposlenika kroz oblike dodatne nastave u srednjoškolskoj ustanovi.


OSTALA MATERIJALNA PRAVASlučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu plaće


Članak 23.

 

Zaposlenik u javnim službama ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog:
– godišnjeg odmora;
– plaćenog dopusta;
– državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom;
– obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje je upućen od strane poslodavca;
– obrazovanja za potrebe sindikalne aktivnosti;
– zastoja u poslu do kojeg je došlo bez njegove krivnje; i
– drugih slučajeva utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom.


Uvećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslovaČlanak 24.

 

(1) Pravo na postotno uvećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova imaju svi zaposlenici ovisno o ukupnom broju godina radnog staža:
• od 20 do 29 godina radnog staža za 4%;
• od 30 do 34 godina radnog staža za 8%;
• od 35 i više godina radnog staža za 10%.
(2) Ugovorne strane utvrđuju da su ukupne tjedne obveze utvrđene Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskim ustanovama manje za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada nastavnicima koji su obavljali poslove u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima od 30 do 34 godine, a za 4 sata nastavnicima koji su obavljali poslove neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima 35 i više godina rada.
(3) Ukoliko nastavnik iz stavka 2. ovog članka koristi pravo na manje tjedne obveze neposrednog odgojno-obrazovnog rada, postotno povećanje koeficijenta složenosti poslova iznosi 4%.
(4) O korištenju prava iz stavka 2., ovoga članka nastavnik je dužan dati pisanu izjavu ravnatelju ustanove najkasnije 30. lipnja tekuće školske godine za narednu školsku godinu.
(5) Ugovorne strane utvrđuju da će se pregovori o izmjenama prava iz ovog članka, nastaviti najkasnije 6 mjeseci nakon potpisivanja Ugovora.


RegresČlanak 25.

 

(1) Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
(2) O visini regresa Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata.
(3) Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, rodiljnog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
(4) Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Božićnica


Članak 26.

 

(1) Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica).
(2) O visini božićnice Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, osnovica za božićnicu iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.


Dar za djecuČlanak 27.

 

(1) Svakom zaposleniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15. godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv. Nikole.
(2) O visini dara za djecu Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, dar za dijete iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata dara za djecu u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.


Dnevnica i naknada troškova putovanjaČlanak 28.

 

(1) Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje u zemlji pripada mu puna naknada troškova prijevoza, dnevnica i naknada punog iznosa smještaja, sukladno uredbi Vlade RH.
(2) Dnevnica iznosi 170 kuna po danu.
(3) Zaposlenik ima pravo na punu dnevnicu ako putovanje traje više od 12 sati, a pola dnevnice ako putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati.
(4) Ako zaposlenik ima plaćen smještaj tj. spavanje i prehranu, pripada mu 30% od dnevnice.
(5) Zaposleniku upućenom na službeno putovanje s učenicima koje traje najmanje 8 sati isplaćuje se iznos pune dnevnice.
(6) Ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjene istog propisa toliko se povećava iznos dnevnice iz ovog članka.
(7) Dnevnica za putne troškove u inozemstvo obračunava se na način kao što to pripada zaposlenima u državnoj upravi.


Naknada za trošak prijevozaČlanak 29.

 

(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom.
(2) Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava zaposleniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran.
(3) U slučaju da postoji mogućnost kupnje godišnje karte, zaposlenik ima pravo na godišnju kartu ako mu je to povoljnije, ili na 1/11 cijene godišnje karte koja se isplaćuje svakog mjeseca u godini.
(4) Ukoliko nema mogućnosti kupnje godišnje već samo mjesečne karte, zaposlenik koji stanuje više od 1 km od mjesta rada, ima pravo na mjesečnu kartu ako mu je to povoljnije ili pravo na isplatu troškova mjesnog prijevoza u visini cijene mjesečne karte.
(5) Zaposlenik koji ima manje od 1 km od mjesta stanovanja do mjesta rada ili do stanice međumjesnog prijevoza, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza.«
(6) Zaposlenik kojem nije organiziran mjesni javni prijevoz na posao i s posla ima pravo na naknadu za mjesni prijevoz u skladu s odredbama stavka 4. i 5. ovoga članka, ovisno o udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada.
(7) Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno do 100 km od mjesta rada.
(8) U slučaju udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada većoj od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se posebnom odlukom Ministarstva.
(9) U mjestu u kojem je javni prijevoz organiziran na način da se mjesečnom ili godišnjom kartom pokrivaju mjesni i međumjesni javni prijevoz (tzv. prijevozne zone), zaposlenik koji koristi takvu vrstu prijevoza ne ostvaruje pravo iz stavka 4. i 5. ovoga članka.
(10) Ako zaposlenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.
(11) Troškovi mjesnog prijevoza zaposlenika do najbliže stanice međumjesnog prijevoza utvrđuju se u skladu s odredbom stavka 4. i 5. ovoga članka, ovisno o udaljenosti mjesta stanovanja od stanice međumjesnog prijevoza.
(12) Ako postoji više mogućnosti korištenja javnog prijevoza, o povoljnosti odlučuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz za zaposlenika, uvažavajući racionalnost troškova.
(13) Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji omogućava zaposleniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području.
(14) Naknada troškova prijevoza isplaćuje se unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec.
(15) Iznimno od 1. do 14. stavka ovoga članka, naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza na posao i s posla ne isplaćuje se u slučaju godišnjeg odmora, porodnog dopusta i bolovanja dužeg od 42 dana.
(16) Zbog korištenja godišnjeg odmora radniku se naknada troškova prijevoza neće isplatiti za onaj mjesec u kojem koristi najveći dio godišnjeg odmora.
(17) Pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla ima pod jednakim uvjetima iz ovoga članka i onaj radnik koji ne koristi javni prijevoz nego osobno automobil i sl.
(18) Pravo na troškove prijevoza nema onaj zaposlenik koji ostvaruje pravo na besplatan prijevoz.
 


 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE